Falfestményeinkből

Tisztelt Szülők!

Az Országgyűlés döntött arról, hogy az ingyenes gyermekétkeztetés feltételeit kiterjeszti 2015. szeptember 1-től a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbiak szerint:
„A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, 
vagy 
ae) nevelésbe vették; „
Az ad) pontban meghatározott összeg 2015-ben: nettó 89.408.- Ft/ fő

A normatív kedvezményt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon szükséges igényelni.

Az igénybe vett kedvezményeket az alábbiak szerint szükséges igazolni:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén Önkormányzati határozatot kérünk csatolni
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, akkor csatolni szükséges az igazolást a betegségről vagy fogyatékosságról
- olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek, akkor csatolni szükséges a családi pótlékról szóló igazolást, továbbá szükség szerint az iskolalátogatási igazolást
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az 1 főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 %- át (89.408.- Ft-ot), akkor csatolni szükséges a szülő jövedelemnyilatkozatát (ezt a 328/2011. Korm.rendelet 5 sz. melléklete szerinti adattartalommal kérjük, melyhez szükséges csatolni az igazolásokat.
- nevelésbe vették, akkor csatolni szükséges az erről szóló határozatot.

A szükséges nyomtatványokat, akiknek jelenleg nincs kedvezményük eljuttatjuk a szülőknek postai úton, vagy személyesen kérhetik az intézményben is. Aki rendelkezik kedvezménnyel az a bölcsőde, óvoda megkezdését követően fogja megkapni a nyomtatványt, hiszen ennek kitöltése minden kedvezményt igénybe vevőnek kötelező.

A szükséges nyomtatványok kérhetők az intézményben, s annak benyújtását kérjük mihamarabb tegyék meg!

Szarvas, 2015. augusztus 19.
Tisztelettel:
Tóth Tímea
intézményvezető